Inschrijven evenement

Voorwaarden deelname evenement

Door elektronische inschrijving verklaart de bestuurder kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de navolgende bepalingen met betrekking tot het evenement waarvoor wordt ingeschreven.

1  Bestuurder verklaart in het bezit te zijn van geldig Nederlands rijbewijs.

2  De deelnemende auto heeft een geldige APK keuring en verkeert in een deugdelijke staat van onderhoud.

3  Voor de deelnemende auto is een adequate verzekering afgesloten met dekking voor inzittenden en rechtsbijstand en indien deze niet standaard wordt gedekt is er een aanvullende verzekering afgesloten voor deelname aan kaartleesritten.

4  Het evenement is puur recreatief, zonder wedstrijd –of snelheidselement en er is geen verplichting deze uit te rijden.

5  Alle bepalingen uit de wegenverkeerswet en het bijbehorende Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn onverminderd van kracht tijdens dit evenement en deze zullen door deelnemer worden nageleefd. De als gevolg van niet nakoming van deze regels door de wettelijke instanties opgelegde boetes en dergelijke komen voor rekening en risico van degene die een overtreding heeft begaan.

6  Indien een opdracht inzake het evenement in conflict is met de verkeersregels dan prevaleren de verkeersregels.

7  Indien een deelnemer in een situatie komt die volgens hem/haar een gevaar kan opleveren voor zichzelf of derden dient de rit te worden afgebroken.

8  Deelname aan het evenement gebeurt op eigen initiatief en onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder.

9  Deelname aan het evenement geschiedt op eigen risico. De Oldtimerclub Leusden, alsmede de individuele personen die namens de club handelen en/of de organisatoren van het evenement aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade (inclusief bedrijfsschade en/of gevolgschade) die wordt geleden als gevolg van deelname aan het evenement.

10 Bestuurder of bijrijder(s) zullen de Oldtimerclub Leusden alsmede de individuele personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van het evenement, vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens derden.

11  In geval van pech of schade aan de auto of motor waardoor verdere deelname niet mogelijk is, is de bestuurder zelf verantwoordelijk voor verder transport en of eventuele pech- of sleephulp.

12  Door het invullen van onderstaande gegevens geeft u aan dat u akkoord gaat met onze privacy verklaring. Deze staat onder de Tab Lidmaatschap/Privacy

Vul onderstaande gegevens in. * is verplicht veld